Usnesení AS FF UK

11. 12. 2008

AS FF UK konstatuje, že financování vysokého školství obecně a humanitních fakult zvlášť je kriticky nedostatečné. Jelikož navíc dochází k dalšímu poklesu těchto prostředků a současný návrh reformy nevytváří naději na reálný zvrat, AS FF UK pověřuje PAS FF UK kontaktováním zástupců dalších fakult a vedení univerzity a přípravou a koordinací protestních akcí, které mohou zahrnovat jak veřejnou demonstraci či výstražnou stávku, tak v krajním případě i stávku v termínu konání přijímacích zkoušek nebo další akce.
Hlasování: 24-0-0

23. 10. 2008

AS FF UK zavazuje PAS FF UK, aby jménem AS FF UK oslovil přímým dopisem členy rozpočtového výboru PSP ČR s výzvou ve smyslu: „Žádáme rozpočtový výbor, aby navýšil o 2 miliardy korun rozpočtovou kapitolu vysokého školství, jinak budou humanitní fakulty v celé ČR nuceny omezit výuku, případně některé obory uzavřít.“
Hlasování: 16-0-2

12. 6. 2008

AS FF UK je znepokojen současným stavem financování terciárního školství, a to především v oblastech humanitních a společenskovědních. Současné nastavení normativů neumožňuje vysokým školám zajišťovat kvalitní výuku, ani odpovídajícím způsobem odměňovat své pedagogy. Většině pedagogů na FF UK není škola schopna vyplatit z peněz na to určených ani základní plat a musí proto tyto platy dotovat z peněz určených na výzkum. Na samotný výzkum přitom pedagogové, vyučující v posledních letech stále větší počet studentů ve stále stejných a již dávno nevyhovujících prostorových podmínkách, nemají mnohdy ani čas, ani prostor. Jediným významnějším způsobem zvětšování objemu prostředků na vysokých školách v humanitních a společenskovědních oblastech bylo navyšování počtu studentů, které mělo v řadě případů negativní dopad na kvalitu výuky i výzkumu. Vzhledem k rozhodnutí MŠMT nenavyšovat vysokým školám finanční prostředky na nové studenty o více než dvě promile oproti současnému stavu přicházejí vysoké školy i o tento způsob získávání nových prostředků.

Plánovaná reforma, tak jak je prezentována MŠMT a „Bílou knihou“, nepočítá s navýšením veřejných prostředků pro terciární vzdělávání. Počítá pouze s postupným navyšováním prostředků ze soukromých zdrojů – ve spoluprácí se soukromým sektorem a zavedením spoluúčasti studentů na financování (tedy školným). S prvním zdrojem mohou humanitní a společenskovědní obory počítat jen v malé míře, s druhým zdrojem je v nejlepším případě možné počítat až za několik let. Reforma zároveň počítá se změnami v řízení vysokých škol.

AS FF UK nepovažuje způsob řízení humanitních a společenskovědních škol správní radou složenou ze zástupců ministerstva, soukromého sektoru a akademiků za rozumnou, jelikož povede k větší závislosti takto řízených škol na státní správě a na soukromém sektoru, který má na humanitních a společenskovědních oblastech jen malý zájem.

AS FF UK nepovažuje za vhodné prosazování reformy vysokého školství zároveň s udržováním a prohlubováním žalostného stavu financování řady oblastí terciárního školství, které konkrétně na FF UK vede k rostoucímu a alarmujícímu nepoměru mezi dotací a reálnými fakultními výdaji a hrozí vyústit v nutnost propouštět kvalifikované pedagogy, jež bude jen velmi obtížné nahradit.

AS FF UK je přesvědčen, že současný způsob financování a uskutečňování reformního plánu MŠMT v několika příštích letech povedou přesně opačným směrem, než jaký doporučuje „Bílá kniha“. Povedou jednoznačně ke snížení kvality výuky a výzkumu, ke zhoršení dostupnosti i efektivity terciárního vzdělávání a k větší centralizaci jeho řízení.

AS FF UK proto považuje za nutné, aby v plánu financování vysokých škol byly zohledněny akutní a specifické potřeby humanitních a společenskovědních škol. Ač souhlasí s nezbytností reforem, domnívá se, že jejich přípravy a uskutečňování není možné provádět bez pozitivních změn v současném financování.
Hlasování: 24-0-0