Stanoviska k Bílé knize

Stanovisko Vědecké rady UK

Vědecká rada Univerzity Karlovy s politováním přijala informaci o tom, že vláda České republiky dne 26. ledna 2009 vzala na vědomí Bílou knihu terciárního vzdělávání. Vědecká rada s plnou vážností upozorňuje, že případná realizace záměrů obsažených v tomto dokumentu by znamenala zásadní okleštění akademických svobod a samosprávy veřejných vysokých škol a tím přímou negaci jednoho ze základních výdobytků Sametové revoluce.(celý text)

Česká konference rektorů

Podle názoru ČKR může být první verze Bílé knihy směrem k formulaci věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání jen dílčím zdrojem inspirace. Základní koncepce tohoto zákona musí být promyšlena jako jiný celek, jednodušší, integrovanější, reálnější a realizovatelný.(celý text)

Stanovisko Univerzity Karlovy

Vzhledem ke kvalitě vypořádání připomínek k první verzi a neexistujícím nebo zcela nedostatečným zárukám změn nepřijatelných tezí obsažených v první verzi Univerzitě Karlově nezbývá, než první verzi BKTV a celý dosavadní proces přípravy BKTV odmítnout.(další informace)

Stanovisko pedagogických fakult

Vyzýváme k zachování postavení akademických senátů a jejich stávajících pravomocí. Odmítáme oslabení akademických svobod a akademické samosprávy vysokých škol ve prospěch zvýšení vlivu státních, resp. politických struktur na vysoké školy a jejich posunu k tržnímu modelu řízení a chování. Odmítáme potlačení akademické samosprávy, nahrazení rozhodujících funkcí senátu správní radou a transformaci senátu v orgán hodnocení kvality vzdělávací činnosti a servisních aktivit. (další informace)

Usnesení Akademického senátu FF UK

AS FF UK konstatuje, že financování vysokého školství obecně a humanitních fakult zvlášť je kriticky nedostatečné. Jelikož navíc dochází k dalšímu poklesu těchto prostředků a současný návrh reformy nevytváří naději na reálný zvrat, AS FF UK pověřuje PAS FF UK kontaktováním zástupců dalších fakult a vedení univerzity a přípravou a koordinací protestních akcí, které mohou zahrnovat jak veřejnou demonstraci či výstražnou stávku, tak v krajním případě i stávku v termínu konání přijímacích zkoušek nebo další akce. Hlasování: 24-0-0 (další informace)