Ministr školství chce mít do července hotový návrh zákona o vysokých školách

Rozhovor s rektorem České zemědělské univerzity Janem Hronem pro Radio Česko z 6.3.2009.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Ministr školství Ondřej Liška chce mít do července hotový návrh zákona o vysokých školách, který bude moci předložit vládě. Návrhy věcného návrhu zmíněné normy se už teď velmi liší od té původní, ze strany akademiků kritizované předlohy, takzvané Bílé knihy. Tu kabinet schválil koncem ledna. Úředníci zatím vypracovali například konkrétnější fungování profesně orientovaných škol a také způsob řízení univerzit. Tyto body vadily v Bílé knize nejvíce. Ministr do pracovního týmu přizval rektory i akademiky. Je ale možné stihnout připravit návrh do července na jednání vlády tak, aby už obsahoval i úpravy po diskusi s univerzitami? Na to jsem se zeptala předsedy České konference rektorů a rektora České zemědělské univerzity v Praze Jana Hrona.

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
Na to je velmi těžká odpověď. Všichni víme, že faktor času je rozhodující v našem životě. Na jedné straně je sympatické, že ministerstvo takto urychluje tuto přípravu. Na druhé straně je třeba pochopit akademickou obec, že je trošku nervózní a vyžaduje čas a k důkladnému projednání tohoto zákona. A dosavadní setkání z plánových čtyř, dvou jsem se již zúčastnil, naznačují, že to bude velmi, velmi problematické.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
V kterých bodech to bude nejproblematičtější podle vašeho názoru?

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
No to pro to, že prozatím máme podkladový materiál, který ještě nebyl zveřejněn. Diskutovali jsme především k otázkám samosprávy, autonomie, struktury, zřízení univerzit. Na jedné straně nemáme k dispozici ještě hodnocení studia, nemáme k dispozici ještě otázky finanční a zatím naše připomínky, které byly vysloveny, ještě nebyly zapracovány, k tomu se dostaneme osmnáctého března. A pak teprve se uvidí, jaký kompromis bude v předkládaném materiálu. Jak dalece bude akceptovatelný a v jaké podobě se dostane k široké diskusi do akademické obce.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Čili ten termín do července, kdy by hotový návrh chtěl ministr Liška předložit vládě, domníváte se, bude, jak se říká, na kvap.

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
Tak, já si myslím, že my uděláme všechno pro to, a ze strany vysokých škol, z akademické obce určitě bude ochota k diskusi, ale převládá spíše pesimistický postoj.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Kritici Bílé knihy například tvrdí, a vy jste se toho také dotkl, že tou nejproblematičtější nebo jednou z nejproblematičtějších otázek je právě autonomie akademických senátů, autonomie vysokých škol, protože vysoké školy se obávají, že dojde k omezování akademických svobod ve prospěch ekonomických zájmů. Nelíbí se jim také nekonkrétní řešení financování univerzit. Jan Švejnar, kterého si přizval ministr jako poradce, je ovšem příznivcem užšího propojení škol s byznysmany, protože prý tlačí školu k lepším výsledkům. Nemělo by tedy přece jen dojít na určitou spolupráci škol se soukromým sektorem, tak, jak to běžné třeba ve Spojených státech?

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
Ano, profesor Švejnar se zúčastnil, ale zároveň ukázal, že nelze přebírat vzory ze zahraničí úplně. Dokonce polovina toho grémia má zkušenosti s vysokým školstvím ve Spojených státech, ale prostředí, kde je, společenské prostředí stabilizované ve Spojených státech, není ještě u nás. A nelze tedy předpokládat automatické přebírání těchto zkušeností. Jak předkladatelé tvrdí, jde v návrhu o posílení autonomie, samosprávy univerzit, ale přesto členové akademické obce se obávají, že prostřednictvím posílení správním rad dojde k přílišnému ovlivňování z toho společenského, případně i politického prostředí.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Ano, promiňte, pane rektore, nicméně, do jaké míry by pro vás třeba byla akceptovatelná ta propojenost soukromého sektoru vysokých škol?

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
O to všichni budeme usilovat. V každém případě. Jde jenom o to, aby to propojení bylo účelné a bylo doopravdy ekonomického charakteru a nemělo charakter politický. Jde o to na jedné straně, že, a to je ta zkušenost, jde o posílení akademických svobod jednotlivce v oblasti vědeckého výzkumu pedagogické činnosti a oddělení manažerských aktivit.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Ministr Liška připomněl, že ke studiu na vysokých školách má stále přístup malé procento mladých lidí, jejichž rodiče zastávají dělnické profese. S tím souvisí také téma studentských půjček, ale třeba i placení školného, se kterým zřejmě věcný návrh ani samotný zákon počítat nebude. Nakolik by se tedy studium zavedením podpor zpřístupnilo?

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
No já tak dalece s tímto nesouhlasím. Já myslím si, že už v současné době většina zájemců o vysokoškolské studium má příslib, že to souvisí do určité míry s výchovou v rodině, v přípravě.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Nesouhlasíte tedy s tím, že by to bylo to nízké procento lidí z dělnických rodin, tak, jak o tom mluvím ministr Liška.

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
Ano, protože i profesor Švejnar, pokud jsme se zmínili, naznačoval, že i na těch nejlepších univerzitách studenti běžně mají ještě dvoje zaměstnání, kde získávají finanční prostředky na své studium.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Další věc, která se ministrovi nelíbí, je, že dnešní vysokoškolský systém je podle něj příliš těžkopádný a uzavřený. A zápočty a zkoušky, které student získá během studia jednoho oboru, by si podle věcného záměru směl odnést do oboru dalšího. Je to podle vašeho názoru v praxi proveditelné. Byl či nebyl by to problém například u vás na České zemědělské univerzitě?

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
Tak já myslím, že už to hlavně není problém v současné době. Pokud jste se zeptala na naši univerzitu, tak zde je celouniverzitní obslužnost jednotlivých kateder, čili zabezpečují na všech fakultách v daném oboru výchovu a double /nesrozumitelné/ na úrovni mezinárodní. John Degree je toho důkazem. Nebo například přestup po absolvování bakalářského studia z lesnické a dřevařské fakulty na fakultu životního prostředí není problém.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Čili naopak vidíte ten vysokoškolský systém jako otevřený?

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
Ano, čili já si myslím, že vždycky záleží na každé univerzitě, na každém vedení, jak v rámci současných právních norem využívá ty možnosti a k tomu svému cíli.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Ministr školství by také rád navýšil finance, které proudí do vzdělávání, a to z šesti desetin procent HDP na jedno procento. Bez toho podle něj není reforma vysokých škol myslitelná. Do jaké míry může právě ten větší objem financí zkvalitnit a zefektivnit vysoké školství v České republice, respektive, závisí to podle vás především na tom větším přílivu peněz?

Jan HRON, rektor České zemědělské univerzity v Praze
V této oblasti s panem ministrem máme jednoznačnou shodu a bez dodatečných finančních zdrojů, protože vysokoškolské studium je podfinancováno. V současné době to není ani myslitelné. Je to především pro to, že vysoké školy relativně stárnou v oblasti učitelského sboru a je třeba zajistit finanční prostředky především pro východu mladých pedagogů, mladých vědců a bez peněz to nepůjde.

Karolína DUBOVÁ, moderátorka
Řekl mi rektor České zemědělské univerzity v Praze Jan Hron.