Informace o činnosti zástupců RVŠ v pracovní skupině pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání

16.3.2008 Pavel Ripka, Jiří Zlatuška

MŠMT informovalo media o průběhu prací na zákonu o terciárním vzdělávání. Bylo uvedeno, že "Zástupci vysokých škol tvoří většinu týmu, který věcný záměr zákona připravuje." (zdroj).

Protože jsou v citované informaci uvedena naše jména, cítíme potřebu se k naší roli vyjádřit.

1. Naším cílem není boj proti novotám. Vítáme, že jsme byli do přípravy zapojeni a rádi tomu věnujeme svůj čas. V této aktivitě nejsme nikým placeni, jako zástupci RVŠ se cítíme být vázáni názory Rady a o své činnosti budeme Radu informovat.

2. Není nám oficiálně znám seznam členů týmu. Podle seznamu uvedeného ministerstvem zástupci VŠ netvoří většinu, ale menšinu.

3. Vyhověli jsme žádosti týmu ministerstva, abychom první syrový a neúplný materiál nezveřejňovali do 4.3. Zároveň nám byla přislíbena první úplná pracovní verze věcného záměru, kterou měl užší tým MŠMT zveřejnit do 11.3. Tuto verzi jsme skutečně 11.3. dostali, ale zveřejněna nebyla a byli jsme požádáni, abychom ji nezveřejňovali ani my. Necítíme se touto žádostí vázáni.

4. Zatím proběhla dvě velmi neformální celodenní zasedání pracovní skupiny v Kostelci n. Č. lesy dne 18.2. a 4..3. Jednání měla otevřenou a pozitivní atmosféru. Z těchto zasedání jsme dostali zápis až 11.3. Vzhledem k tomu, že zápis je značně neúplný a nepřesný, požádali jsme pro příští zasedání o zajištění zvukového záznamu. Budeme žádat, aby do stávajících zápisů byl přiřazen dovětek, že se zápisem zástupci RVŠ nesouhlasí.

5. V individuálním projektu "Reforma terciárního vzdělávání" řešeném na MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je specificky zahrnuta příprava návrhu věcného záměru v aktivitě 3. Dokumenty, které jsme o tomto projektu získali, uvádíme na těchto stránkách. My zástupci RVŠ s tímto projektem nemáme nic společného.

Příprava věcného záměru ze strany MŠMT je objemem zpracování v natolik pokročilé fázi, že budí obavy, aby studie v individuálním projektu plánované vůbec mohly být v procesu přípravy záměru využity. Proto budeme žádat, abychom měli možnost některá témata těchto studií sami zadat nebo se k jejich zadání vyjádřit. Máme za to, že by se další podrobnosti o tomto projektu a jeho výstupy měly předávat nejen pracovní skupině, ale i zveřejňovat.

6. Považujeme za nekorektní způsob, kterým MŠMT informuje média a veřejnost o způsobu přípravy věcného záměru. Vytváří se mediální dojem o podílu zástupců Rady vysokých škol na těchto pracích resp. jejich souhlasu s nimi.

Příkladem je tisková informace ze dne 11.3. V této informaci je např. uvedena zavádějící formulace: „Výsledkem uvedených dvou jednání byla celá řada připomínek, které byly následně zakomponovány do první verze návrhu“ 

Chybí informace o tom, že mnohé připomínky zástupců RVŠ a ČKR zakomponovány nejsou. Zásadní je např. názor, že sektory vysokých škol a profesních institutů mají tak velké odlišnosti, že je nevhodné snažit se je zahrnout do společného zákona. Dva zákony mají např. i v Dánsku, které je představiteli ministerstva dáváno za vzor.

Budeme proto požadovat od MŠMT, aby si u zpráv, kde je účast zástupců Rady vysokých škol uváděna, od nich vyžádalo předběžně písemný souhlas nebo explicitně uvádělo doložku ve znění: "Obsah této zprávy nebyl zástupci RVŠ odsouhlasen a nemůže z této zprávy být odvozována žádná forma souhlasu s obsahem zprávy nebo její částí."

7. Považujeme za problematické, že individuální projekt "Reforma terciárního vzdělávání" obsahuje v aktivitě 1 práce na překonávání "resistence odpůrců reformy". Výrazně bychom preferovali, aby změny reformou prosazované, byly nejprve diskutovány na věcném základě a aby záměr na úpravu legislativy vycházel z tohoto podkladu. Namísto toho se objevují prohlášení představitelů ministerstva o tom, že Bílá kniha je již minulostí a ve spolupráci s vysokými školami se pracuje na věcném záměru zákona.

V pracovní skupině není prostor pro zvážení východisek legislativních změn a podkladů, které by jejich nutnost odůvodňovaly. Práce nad jednotlivými ustanoveními návrhu věcného záměru zákona tuto fázi nemůže nahradit, zadání aktivity 1 projektu "Reforma terciárního vzdělávání" předpokládá značné vynakládání prostředků na eliminaci "resistence" ke změnám, nikoli však k vyjasnění důvodnosti změn a adekvátnosti přijatých řešení k dosažení jejich cílů.

8. Návrh zásad je rozpočtově neutrální. Navrhovaný systém financování by zřejmě vedl ke snížení státní podpory pro veřejné VŠ. Bez navýšení finančních prostředků není možné školy diferencovat a ani nemá smysl uvažovat o reformě.

Zdroj: Informace o činnosti zástupců RVŠ v pracovní skupině pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání