Usnesení předsednictva Rady vysokých škol k přípravě věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání ze dne 26. února 2009

Předsednictvo Rady VŠ vzalo na vědomí informaci zástupců RVŠ v pracovní skupině pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání dne 18. února 2009 v Kostelci n. Černými lesy, potvrzuje jejich mandát a podporuje jejich činnost v pracovní skupině a na základě toho se ztotožňuje se stanoviskem ČKR, že důvody a cíle připravované reformy vysokých škol nejsou dostatečně definované a že zveřejněný časový harmonogram přípravy zákona o terciárním vzdělávání neumožňuje kvalitní a seriózní diskusi s akademickou komunitou.

Ve snaze vyhnout se postupu, který bude ostře konfliktní a spočívající na silových postupech, vyzývá Předsednictvo RVŠ ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby prosadil upuštění od vládou stanoveného harmonogramu a prosadil poskytnutí prostoru pro nezbytnou skutečnou diskusi s akademickou obcí vysokých škol a jejich reprezentacemi k řadě dosud otevřených a v podstatné míře konfliktních otázek.

Předsednictvo RVŠ považuje za neakceptovatelný postup stávajícího utajování přípravných prací na legislativních změnách i obsahu souvisejících dokumentů a důrazně v této souvislosti připomíná, že otevřená diskuse a transparentní příprava legislativních změn byla ze strany MŠMT předpokládána a zavazujícím způsobem přislíbena ve vypořádání připomínek RVŠ k návrhu Bílé knihy terciárního vzdělávání. Předsednictvo RVŠ považuje za nezbytné, aby zástupci RVŠ v pracovní skupině měli možnost poskytovat projednávané materiály členům RVŠ.