Apel iniciativy děkanů filozofických fakult ČR

Děkani filozofických fakult České republiky vyjadřují mimořádné znepokojení nad vládním návrhem státního rozpočtu, který viditelně podceňuje oblast vysokého školství. I v případě definované nejoptimističtější varianty celkového navýšení o další dvě miliardy korun jde tento rozpočet reálně pod hodnoty rozpočtu za rok 2008. Tato skutečnost se projevila především v humanitních oborech, jež jsou z hlediska koeficientu ekonomické náročnosti dlouhodobě podceňovány. Pohybují se doslova na hraně udržitelnosti a již nyní jsou nuceny akceptovat masovost studia. Současně je však tento přístup – navyšování počtu studentů jako vládní priorita – primárně devalvován minimální finanční podporou, která se dále snižuje, reálně i nominálně. Humanitní obory jsou v důsledku stále vypjatější situace první, kterých se dotkne nutná redukce činnosti, směrující navíc k omezování některých oborů.

Děkani filozofických fakult České republiky dále apelují na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby respektovalo nezastupitelnost humanitních a společenských věd, a tuto skutečnost zohlednilo v textu Bílé knihy – dokumentu reformy terciárního vzdělávání. V situaci, kdy je důraz kladen na spolupráci se soukromým sektorem, aplikovaný výzkum a komerční využitelnost absolventa, máme za to, že je podceněno a prakticky nevnímáno studium a potřeba absolventa studií humanitních a společenskovědních oborů. Tato role humanitních a společenskovědních oborů v životě společnosti je ovšem neopominutelná. Dosavadní argumentace, že humanitním vědám bude věnována dostatečná pozornost až ve chvíli „uvolněných rukou“ v ostatních oborech, u kterých existuje potenciál soukromé finanční podpory, nás nepřesvědčuje o systémovém přístupu. Apelujeme na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby byl tento přístup zřejmý a zřetelný ještě před přípravou paragrafovaného znění budoucí legislativní úpravy.

Zároveň upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z nedostatečného respektování akademických svobod v souvislosti s návrhem změny způsobu řízení vysokých škol. Ten vychází pouze z teoretického modelu uplatňujícího se ve vyspělých zemích a nezohledňuje realitu české společnosti na počátku 21. století, ve které absentují přirozené vazby privátního sektoru na oblast zejména humanitního vzdělávání.

V Hradci Králové dne 22. 10. 2008

Za iniciativu děkanů:
Mgr. Petr Grulich, Ph.D. – děkan FF UHK Hradec Králové
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. - děkan FF MU Brno
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. – děkan FF UP Olomouc
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – děkan FF UK v Praze

Seznam děkanů vyjadřujících souhlas s apelem:
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. – děkan FF UP Olomouc
Mgr. Petr Grulich, Ph.D. – děkan FF UHK Hradec Králové
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – děkanka FF UJEP Ústí nad Labem
PhDr. Pavel Král, Ph.D. – děkan FF JČU České Budějovice
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. - děkan FF MU Brno
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., děkanka FF OU v Ostravě
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – děkan FF UK v Praze
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – děkan FF U Pardubice

Komu:
Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády ČR
Mgr. Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Na vědomí:
Česká konference rektorů