Hradecké prohlášení

My, níže podepsaní, odmítáme způsob přípravy Bílé knihy terciárního vzdělávání jako nedemokratický. Samotnou Bílou knihu terciárního vzdělávání považujeme za nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství, ohrožující jeho demokratický charakter a nezastupitelnou funkci pro společnost. V této podobě ji pokládáme za nepřijatelné východisko pro tvorbu nové zákonné úpravy. (celý text)


Novinky

Akademické senáty odmítají věcné záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentů

Akademické senáty šesti univerzit, Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Akademie múzických umění v Praze a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem svými usneseními odmítly věcné záměry zákona o vysokých školách.

Dá se předpokládat, že další usnesení v podobném duchu budou následovat. Do níže uvedeného souboru je budeme doplňovat...

UPDATE (15.12.): K protestu se připojily i AS Technické univerzity v Liberci, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

UPDATE (16.12.): K protestu se připojil i AS Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

UPDATE (23.12.): K protestu se připojily i AS Akademie výtvarných umění v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Ostravské univerzity v Ostravě, Univerzity Pardubice, Vysokého učení technického v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

UPDATE (2.1.): K protestu se připojil i AS Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

UPDATE (3.1.): K protestu se připojily i AS Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Slezské univerzity v Opavě.

K protestu se tedy dosud připojily akademické senáty 20 z 26 veřejných univerzit.


Verze Věcného záměru zákona o vysokých školách pro vnější připomínkové řízení

MŠMT připravilo další verzi Věcného záměru zákona o vysokých školách, která je určena pro vnější připomínkové řízení. Návrh se od poslední verze zásadně změnil a doporučuji ho pečlivě prostudovat. Z řady změn bych rád vypíchl odebrání některých pravomocí akademických senátů, především odebrání pravomoce volby rektora. Za zmínku také stojí fakt, že tzv. rady vysokých škol budou mít poslední instancí při schvalování dlouhodobých záměrů a podobně.


Děkani filozofických fakult odmítli věcný záměr ZVŠ

Asociace děkanů filozofických fakult České republiky na svém jednání dne 28. dubna 2011 přijala odmítavé stanovisko k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách ve verzi z 23. 2. 2011.


Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách

MŠMT připravilo první verzi Pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. Návrh je k dispozici ke stažení našem serveru.

Jedná se zatím o pracovní verzi, nicméně je třeba věnovat velkou pozornost celkově se rýsující koncepci.

Usnesení Rady vysokých škol

Rada vysokých škol na svém sněmu přijala usnesení podporující naši Výzvu akademické obci ve znění:

"Sněm RVŠ konstatuje, že pravomoce akademických senátů veřejných vysokých škol a jejich fakult v oblasti volby děkanů a rektorů, schvalování rozpočtu a vnitřních předpisů jsou základem akademické samosprávy. Žádá proto své členy, aby veškerou svou autoritou bránili takovým úpravám zákonů, případně vzniku takových nových zákonů, které by vedly k omezení těchto pravomocí.

Sněm RVŠ zároveň žádá užší předsednictvo RVŠ, aby v případě, že bude ohledně případných úprav zákonů či nových zákonů, u kterých by takové omezení hrozilo, vyžadováno oficiální vyjádření RVŠ, nepřebíralo pravomoci sněmu, ale okamžitě svolalo mimořádný sněm RVŠ."


Výzva akademické obci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
téměř před půl rokem prohlásil odstupující ministr školství Ondřej Liška, že zastavuje práci na reformě terciárního vzdělávání, když o několik měsíců předtím všechny ujistil, že Bílá kniha je jako dokument mrtvá. S novou, úřednickou vládou byl ale starý projekt opět uveden v život, s Bílou knihou jako základním dokumentem. Paní ministryně Kopicová dokonce říká, že reforma terciárního vzdělávání je nejdůležitější reformou současné vlády, a nový vysokoškolský zákon chce připravit do jara příštího roku.

V předvečer 17. listopadu, kdy si připomínáme 70 let od uzavření vysokých škol a 20 let od obnovení akademických svobod a samospráv, jsme tak svědky nového pokusu o vlamování se státní moci do akademického světa. To vše za situace, kdy České republice reálně hrozí úpadek vědy a vzdělanosti. Vysoké školy jsou dlouhodobě podfinancovány, a ačkoli politici ani za krize nepřestávají mluvit o vědě a vzdělanosti jako o klíčových prioritách, stále platí, že zatímco v průměru zemí OECD tvoří podíl HDP vynaložený z veřejných zdrojů na vědu, výzkum a vzdělávání 1,5 %, u nás to je pouze asi 1 % (www.oecd.org/edu/eag2009).  Přímo likvidační přístup pak stát uplatňuje vůči Akademii věd ČR, dalšímu z nositelů vzdělanosti v České republice.

Ve snaze prosadit ideje z Bílé knihy neváhají tito reformátoři manipulovat se statistikami (www.uzsenatonemohudivat.cz) či zneužívat hodnocení examinátorů z OECD. Nestydí se ani pro své zájmy využít kauzu plzeňských práv, ačkoli právě ta ukazuje, kam až může vést politická kolonizace vysokých škol. Neboť plzeňská právnická fakulta selhala právě ve schopnosti odolávat politickým a ekonomickým tlakům. A přestože to byl právě akademický senát Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kdo inicioval očistný proces, ministerstvo tuto kauzu účelově využívá k argumentaci proti akademické samosprávě. V tomto ohledu nelze než podpořit prohlášení předsednictva České konference rektorů ze dne 13. 10. 2009 (http://crc.muni.cz/pdf/resolutions/2009-10-13_cs.pdf).

Jelikož dalo ministerstvo jasně najevo, že „mrtvá“ Bílá kniha znovu „žije“, a jeho chování vůči akademické veřejnosti se v novém složení změnilo k ještě horšímu, nezbývá než konstatovat, že i my musíme trvat na prohlášení z Hradce Králové ze dne 4. 2. 2009 (www.provzdelanost.cz). Pokud jste ho dosud nepodpořili, uvítáme, když tak učiníte, ať už jako jednotlivci, nebo formou usnesení vašeho senátu.

Vzhledem k tomu, že při vytváření nové podoby zákona sehrají zásadní roli zákonné reprezentace vysokých škol, nestačí nám pouze zopakovat staré prohlášení z Hradce Králové, které by mohlo být – a paní ministryně se v tomto smyslu vyjádřila – snadno ignorováno. Proto vás vyzýváme, abyste se připojili rovněž k naší společné žádosti reprezentantům vysokých škol a stanovili jim mantinely pro jednání s tvůrci nového zákona následujícím usnesením:

"Žádáme delegáty Rady VŠ a rektory zúčastněné v České konferenci rektorů, aby při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odmítli prolomení těchto tří základních prvků akademické samosprávy:
a) výlučně akademické senáty volí rektora a děkana
b) výlučně akademické senáty schvalují rozpočet
c) výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy

Tyto tři pilíře musí nová reforma respektovat. Bez nich by bylo univerzitní prostředí vydáno napospas politickým a lobbyistickým tlakům, které v dlouhodobém horizontu devalvují kvalitní vědu a vzdělání."

Pokud se chcete k naší žádosti připojit, bylo by nejlepší přijmout tento návrh usnesení na zasedání vašeho senátu. Můžete se ale též obrátit přímo na své delegáty v Radě VŠ či na svého rektora. Jelikož opravdu hrozí, že reformní zákon bude schválen do příštího léta, mohou místopředsedové a předsedové fakultních i univerzitních senátů (či předsedové a místopředsedové zastupitelských akademických orgánů soukromých vysokých škol) využít svého statutárního práva a v tomto smyslu vystoupit se svým poradním hlasem na sněmu Rady vysokých škol v pražském Karolinu ve čtvrtek 19. listopadu v 10:00. Tento sněm se totiž schází pouze jednou za půl roku a příště by už mohlo být pozdě.

Za iniciativu Pro vzdělanost

Josef Šlerka
Pavlína Springerová

P.S.: Pokud víte o lidech, které by výše uvedený text mohl zajímat, prosíme, přepošlete jim jej.


Iniciativa Už se na to nemohu dívat

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

jsme skupina vyučujících z Univerzity Karlovy, která se snaží rozšířit prostor pro vyjádření různých názorů a zkušeností akademické veřejnosti, týkajících se reformy terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu.

Vedle pořádání seminářů o různých aspektech reformy, které jsou příležitostí konfrontovat autory Bílé knihy terciárního vzdělávání s názory akademických autorit a akademické veřejnosti, jsme spustili nové webové stránky www.uzsenatonemohudivat.cz.

Kromě jiného umožňují vyjádřit přímo vládě, jednotlivým představitelům politických stran a novinářům nespokojenost a kritické výhrady k současnému stavu, k probíhajícím či připravovaným reformním změnám. Činí tak formou, která by snad i svou neobvyklostí mohla pomoci narušit dosud trvající bohorovnou přezíravost vůči názorům těch, kteří ve stále se zhoršujících podmínkách podstatnou měrou vytvářejí a udržují českou vzdělanost a vědu.

S pozdravem
Petr Pavlík
Irena Smetáčková
Miroslav Rendl


Seminář o výzkumu názorů akademických pracovníků vysokých škol

Pozvánka na zajímávý seminář pořádaný kolegy z Univerzity Karlovy mi právě dorazila do pošty. Za zmínku jistě stojí, že semináře se zůčastní i Jakub Fischer, který v současnosti vede projekt reformy terciárního vzdělávání na MŠMT.

Vážená kolegyně,
vážený kolego,

jsme skupina vyučujících z Univerzity Karlovy, která se snaží rozšířit prostor pro diskusi různých názorů a zkušeností akademické veřejnosti, týkajících se reformy terciárního vzdělávání.
V příloze Vám posíláme pozvánku na seminář o výzkumu názorů akademických pracovníků vysokých škol, který v rámci příprav reformy zadalo MŠMT. Stanoviska k validitě výzkumu a k interpretacím jeho výsledků se rozcházejí. Seminář bude příležitostí ke konfrontaci různých pohledů.
Seminář se koná 21. října 2009 v Modré posluchárně Karolina, Celetná 20, od 17 hodin. Prosíme Vás o zprostředkování informace o semináři také Vašim kolegům. Děkujeme Vám.
S pozdravem
PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
vědecký pracovník Pedagogické fakulty UK


Za odpovědnou reforumu

Na stránkách www.odpovednareforma.cz je možné se připojit k petiční akci Za odpovědnou reformu.

Mezi prvními desítkami signatářů petice jsou známí čeští vědci a učitelé: astronom Jiří Grygar, filozof a bývalý ministr školství profesor Jan Sokol, profesor práva na Cardiffské univerzitě Jiří Přibáň, brněnský logik profesor Pavel Materna, fyzik profesor Jiří Bičák, kognitivní vědec docent Ivan M. Havel a celá řada dalších.

Podpisem pod tuto petici občané a občanky ČR žádají,
(1) aby byla neprodleně odvolána stávající vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace,
(2) aby byl změněn statut Rady tak, aby byla jmenována transparentně na základě nominací odborné veřejnosti,
(3) aby Vláda ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přistoupily k transparentní a otevřené diskusi o reformě terciárního vzdělávání a
(4) aby Rada rozpustila svou komisi pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a iniciovala vytvoření nového způsobu hodnocení výzkumu a vývoje v ČR.

REFORMA VYSOKÝCH ŠKOL:
KROK VPŘED, NEBO DVA KROKY VZAD?

Diskuse na téma Bílé knihy a reformy vysokých škol.
Místo: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Myslíkova 7, místnost 006
Datum: 24. 6. 2009
Čas: 15 – 17 hodin 90 MIN PANELOVÁ DISKUSE, 30 MIN VOLNÁ DISKUSE

    V panelu vystoupí:
  • Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – vedoucí katedry psychologie PedF UK, prorektor Univerzity Karlovy
  • PhDr. David Václavík, Ph.D. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, spoluautor Bílé knihy terciárního vzdělávání
  • Mgr. Miroslav Jašurek – Ústav politologie FF UK, mluvčí Studenské komory Rady vysokých škol
  • Mgr. Josef Šlerka, člen Akademického senátu UK a Akademického senátu FF UK, singatář iniciativy Pro vzdělanost
Diskusi organizuje skupina vyučujících z Univerzity Karlovy


MŠMT zastavuje přípravu věcného záměru zákona a zahajuje novou debatu

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy zastavuje do konce roku práci na tvorbě věcného návrhu zákona a iniciuje veřejnou debatu nad cíli reformy, která by měla do konce roku 2009 vést k formulaci výsledků této debaty a cílů reformy. Celý text zde.

SK RVŠ protestuje proti postupu MŠMT, podporuje Hradecké prohlášení

"Předsednictvo SK RVŠ pokládá dosavadní průběh příprav věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání za rozporuplný, zejména s ohledem na nevyjasněnou roli zástupců reprezentací vysokých škol, kdy jsou ze strany MŠMT médiím prezentováni jako ti, kteří se přímo podílí na formulaci návrhu záměru, ale de facto hrají roli externích konzultantů, kteří pouze vyjadřují ústní připomínky během jednání, z nichž MŠMT akceptuje ty, které uzná za vhodné. (...) připojuje se k iniciativě Pro vzdělanost a Hradeckému prohlášení a žádá MŠMT, aby věnovalo pozornost námitkám v něm uvedeným." Celý text prohlášení je k dispozici zde.

Policejní akademie ČR podpořila Hradecké prohlášení

Akademický senát Policejní akademie ČR v Praze přijal na svém zasedání dne 23.03.2009 následující usnesení: Akademický senát Policjení akademie ČR se připojuje k Hradeckému prohlášení a podporuje požadavek vedení diskuse o věcném záměru zákona o terciálním vzdělávání za účasti široké akademické obce.

Liška: Vláda ztratila mandát k přípravě vysokoškolského zákona

ČTK - Ministr Ondřej Liška (SZ) se domnívá, že vláda po úterním vyslovení nedůvěry ztratila mandát k přípravě vysokoškolského zákona. Novinářům dnes oznámil, že požádal premiéra Mirka Topolánka (ODS), aby zrušil termín předložení návrhu zákona o terciárním vzdělávání. Věcný záměr zákona měl být hotov do července, dosavadní výsledky chce Liška zveřejnit počátkem dubna. K přerušení práce na přípravě zákona dnes Lišku vyzval rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Daší informace najdete zde.

Informace o schůzce zástupců FF UK a MŠMT

Minulý týden proběhla schůzka mezi zůstupci Filozofické fakulty UK a ministrem školství Ondřejem Liškou a jeho náměstky. Předmět schůzky byly vyhrady FF UK k přípravě věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání. Daší informace najdete zde.

Hradečtí informatici proti Bíle knize

"AS FIM UHK je znepokojen s postupem přípravy legislativních norem ve věcném záměru návrhu zákona o terciálním vzdělávání a podporuje závěry obsažené v Hradecké výzvě platformy Pro vzdělanost," tolik usnesení, které přijali akademičtí senátoři 17. března 2009.

Zlatuška a Ripka protestují proti manipulacím MŠMT

Dva zástupci Rady vysokých škol v pracovní skupině pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání Pavel Ripka a Jiří Zlatuška vydali prohlášení, v kterém ostře protestují proti postupu práce pracovní skupiny i mediální manipulaci minsiterstva školství. Text prohlášení je k dispozici zde.

Pro vzdělanost bloguje, přidejte se!

Ve spolupráci se serverem Akutálně.cz se nám podařilo spustit blog pro rozšíření debaty o reformě vysokého školství. První příspěvek Petra Christova:Liškova reforma - utajená ztráta koncepce vzbudil zajímavou diskusi. Vyzýváme touto cestou původní signatáře Hradeckého prohlášení, aby nám posílali svoje příspěvky na tento blog emailem na adresu: info@provzdelanost.cz. Příspěvky budeme postupně publikovat na blogu nebo těchto stránkách.

Individuální projekt národní (IPN): Reforma terciárního vzdělávání

Na stránkách Rady vysokých škol je ke stažení Individuální projekt národní (IPN): Reforma terciárního vzdělávání, který popisuje proces a financování (cca 90 milionů Kč) přípravy reformy. Tyto dokumenty obsahují postup a předpokládaný hramonogram reformy, ale také navazující kroky.

Zlínští technologové se přidávají k Hradeckému prohlášení

Akademický senát Fakulty technologicke Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně plně podporuje „Hradecké prohlášení“ iniciativy „Pro vzdělanost“ a usnesení obou zákonných reprezentací VŠ, České konference rektorů a Rady vysokých škol, upozorňující na nedostatečně definované důvody a cíle připravované reformy vysokých škol.

Pražská Právnická fakulta odmítá Bílou knihu

Akademický senát Právnické fakulty UK se jednomyslně přidal k Hradeckému prohlášení.

Další fakultní senáty podpořily Hradecké prohlášení

V minulém týdnu se k Hradeckému prohlášení přidaly další dva senáty: Evangelické teologické fakulty UK, Praha a Hospodářské fakulty TUL, Liberec.

Pražští přírodovědci podpořili Hradecké prohlášení

AS Přírodovědecké fakulty UK na svém zasedání 18. února jednomyslně podpořil "Hradecké prohlášení": Akademický senát se seznámil s obsahem prohlášení zástupců akademických senátů ze dne 4. února 2009 a usnesením Akademického senátu UK ze dne 23. ledna. Akademický senát obě prohlášení podporuje (24/0/0).

Rádio Česko o reformě s rektorem Janem Hronem

Přepis rozhovor s rektorem České zemědělské univerzity Janem Hronem pro Radio Česko z 6.3.2009 najdete zde.

Radiožurnál o reformě

V rámci pořadu Radiofórum, proběhla včera debata o chystané reformě českých univerzit. Zvukový záznam naleznete zde ve formátu MP3. Přepis debaty pak najdete zde.

Zvukový záznam tiskové konference MŠMT

Dnes proběhla na Ministerstvu školství tisková konference pod názvem "Zpráva o průběhu reformy terciárního vzdělávání." Její zvukový záznam si můžete stáhnout zde ve formátu MP3.

Další tři senáty se přidaly k odporu proti Bílé knize

  • Akademický senát LF v Hradci Králové na svém zasedání dne 2.3.2009 podpořil prohlášení ze sněmu zástupců akademických senátů ze dne 4.2.2009.
  • Na včerejším jednání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci bylo přijato usnesení odmítající BKTV a současný postup přípravy věcného záměru.
  • Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně plně podporuje „Hradecké prohlášení“ iniciativy „Pro Vzdělanost“ a usnesení obou zákonných reprezentací vysokých škol, České konference rektorů a Rady vysokých škol, upozorňující na nedostatečně definované důvodya cíle připravované reformy vysokých škol. Požadujeme otevřenou diskusi akademických obcí vysokých škol k navrhovaným legislativním změnám a zásadně odmítáme omezování samosprávy vysokých škol.

Liberečtí informatici proti Bílé knize

K Hradeckému prohlášení se připojil senát Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci.

Další fakulty se připojují k Hradeckému prohlášení

Akademický senát Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a Akademický senát Fakulty humanitních studií UK v Praze vyjádřily podporu Hradeckému prohlášení.

Masarykova univerzita odmítá Bílou knihu

Akademický senát Masarykovy univerzity se včera připojil k Hradeckému prohlášení.

Emeritní rektoři se obávají o akademické svobody

"Podepsaní emeritní rektoři spatřují zachování univerzitní autonomie, samosprávný způsob řízení a prohlubování akademických svobod za nedotknutelné principy fungovaní vysokých škol. Vědomi si toho, že jakékoli porušování těchto principu předznamenalo v minulosti intelektuální úpadek a následně přivodilo společnost k sociální a ekonomické stagnaci, podporuji současné úsilí České konference rektorů v tomto směru a jsou připraveni tomuto úsilí účinně napomáhat," stojí v prohlášení 21 bývalých rektorů. Celý text prohlášení.

Rada vysokých škol není spokojena s přípravou věcného záměru

Ve snaze vyhnout se postupu, který bude ostře konfliktní a spočívající na silových postupech, vyzývá Předsednictvo RVŠ ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby prosadil upuštění od vládou stanoveného harmonogramu a prosadil poskytnutí prostoru pro nezbytnou skutečnou diskusi s akademickou obcí vysokých škol a jejich reprezentacemi k řadě dosud otevřených a v podstatné míře konfliktních otázek.

Předsednictvo RVŠ považuje za neakceptovatelný postup stávajícího utajování přípravných prací na legislativních změnách i obsahu souvisejících dokumentů a důrazně v této souvislosti připomíná, že otevřená diskuse a transparentní příprava legislativních změn byla ze strany MŠMT předpokládána a zavazujícím způsobem přislíbena ve vypořádání připomínek RVŠ k návrhu Bílé knihy terciárního vzdělávání. Předsednictvo RVŠ považuje za nezbytné, aby zástupci RVŠ v pracovní skupině měli možnost poskytovat projednávané materiály členům RVŠ. (Celý text usnesení)

Akademický senát Filozofické fakulty UHK odmítá Bílou knihu

Akademický senát Filozofické fakulty UHK na svém zasedání dne 23. 2. 2009 jednomyslně schválil usnesení, v němž se připojuje k prohlášení, které vzešlo ze setkání zástupců akademických senátů veřejných vysokých škol konaném dne 4. 2. 2009 na půdě FF UHK.

Odbory: Bílá kniha není dobrý zaklad

"Strategický dokument, který si klade za cíl reformovat terciární sektor vzdělávání nelze formulovat bez aktivní spoluúčasti akademické veřejnosti. Bílá kniha terciárního vzdělávání, kterou vláda schválila 26.1.2009, obsahuje vedle nesporně potřebných a prospěšných návrhů i takové, které nelze považovat za domyšlené a které, zejména v oblasti řízení akademických institucí, odrážejí úzké technokraticko-ekonomické myšlení tvůrců textu. VOS proto nemůže Bílou knihu bez výhrad považovat za dobrý základ pro vznik budoucího zákona a bude všemi prostředky usilovat o to, aby příprava nového zákona byla procesem otevřeným akademickému prostředí a sociálním partnerům. Jsme přesvědčeni, že kvalitní zákon nemůže vzniknout ve spěchu, pod tlakem politické objednávky." (Zdroj: www)

Plzeňská Filozofická fakulta nechce omezení autonomie

Akademický senát Fakulty filozofické ZČU v Plzni se shoduje, že reforma terciárního vzdělávání je nutná. Zároveň podporuje výhrady, které byly vyjádřeny v posledních týdnech v hnutí akademické veřejnosti na fakultách a univerzitách ČR i ve vyjádřeních jejich rektorů. Jedná se zejména o námitky týkající se omezení autonomie i poslání vysokých škol a způsobu přípravy Bílé knihy. V této podobě nepovažuje AS FF ZČU Bílou knihu za vhodný základní strategický dokument reformy.

Akademie výtvarných umění odmítá Bílou knihu

"Akademický senát AVU projednal na svém jednání dne 24.2. text prohlášení „Platformy pro vzdělanost“ k přípravě věcného záměru zákona o vysokých školách , které bylo přijato na sněmu humanitních fakult českých vysokých škol v Hradci Králové dne 4.2.2009.

Akademický senát AVU plně podporuje text Hradecké výzvy ve snaze zabránit neuváženým a kontraproduktivním změnám v českém vysokém školství. V souladu s tímto dokumentem, i s předcházejícím prohlášením Akademického senátu Univerzity Karlovy považuje Bílou knihu terciárního vzdělávání za materiál projednaný nedemokraticky , který navíc přináší mnoho sporných a nebezpečných momentů ohrožujících základy akademické samosprávy. Požadujeme proto , aby věcný záměr nového zákona o vysokých školách (o jehož aktuální nutnosti nejsme ostatně přesvědčeni), vznikl skutečně na základě veřejné diskuze za široké účasti celé akademické obce českých vysokých škol . Za mimořádně nebezpečný považujeme záměr zřídit „Radu pro terciární vzdělávání“ , kterou v podobě definované v Bílé knize zásadně odmítáme.

Akademický senát Akademie výtvarných umění v Praze
Předseda AS doc. PhDr. Jiří T. Kotalík CSc "

Reakce MŠMT na prohlášení kardinála Miloslava Vlka

"MŠMT jednoznačně odmítá nařčení z nedemokratického postupu a nedemokratického zacházení s vysokými školami, které zaznělo z úst pana kardinála Vlka v souvislosti s Bílou knihou terciárního vzdělávání a připravovanou reformou českých vysokých škol. " (celý text: www.msmt.cz)

Kardinál Miloslav Vlk protestuje proti omezování akademické svobody

"Na zasedání Akademického senátu Katolické teologické fakulty UK jsem se v minulých dnech podrobněji seznámil s Bílou knihou terciárního vzdělání a s protesty, které byly vypracované začátkem února na sněmu zástupců akademických senátů v Hradci Králové. Byl jsem informován také o jednoznačných názorech Akademického senátu Katolické teologické fakulty UK v Praze. Velmi rozhodně se připojuji k těmto i dalším protestům vedení i Akademického senátu Univerzity Karlovy a rozhodně odmítám přípravy překvapivě nedemokratického postupu vlády vůči vysokým školám. Žádám, aby vláda přehodnotila své záměry, které by omezovaly akademickou svobodu a podvazovaly svobodný akademický život, který má v naší zemi dlouhou tradici.
Kardinál Miloslav Vlk"
(zdroj: www.kardinal.cz)

Konference rektorů se obává postupu při přípravě reformy

"ČKR nepokládá za dostatečně definované důvody a cíle připravované reformy. ČKR považuje za nemožné, aby zásadní reforma terciárního vzdělávání byla uskutečněna podle zveřejněného časového harmonogramu, který neumožňuje kvalitní a seriozní diskusi s akademickou komunitou."

Citováno z usnesení 99. zasedání Pléna České konference rektorů v Plzni.

AS Slezské univerzity v Opavě rázně odmítá omezování samosprávy

AS Slezské univerzity v Opavě přijal dne 10.2.2009 toto usnesení:

Akademický senát SU se na svém zasedání dne 10.2.2009 zabýval aktuálním vývojem v oblasti příprav legislativních změn ve sféře terciárního vzdělávání. Je znepokojen strukturou připravovaných návrhů zejména hrozbou, že univerzity budou řízeny orgány bez zodpovědnosti za jejich výsledky.

Rázně odmítáme omezování samosprávy vysokých škol.

Protože nám záleží na stavu a budoucnosti českého vysokého školství žádáme, aby příprava věcného záměru zákona byla podrobena veřejné diskuzi, za široké účasti akademické obce.

Považujeme za účelné, aby i veřejnost byla o tvorbě návrhů průběžně a věcně informována.

Akademický senát SU vyzývá reprezentace vysokých škol, aby v rámci svých kompetencí urychleně a rázně vyvinuly konkrétní aktivity, jež zajistí respektování stanovisek akademických orgánů a široké akademické obce.

Akademický senát SU žádá, aby se do odborné diskuze zapojily také orgány podílející se na legislativním procesu.

Strašák jménem Bílá kniha?!

Na serveru Dioné byl uveřejněn zajímavý článek: Strašák jménem Bílá kniha aneb proč jsme nepodepsali Hradecké prohlášení. Reakci na na něj, od členů AS FF UK, si můžete přečíst zde.

ČVUT proti Bílé knize

AS ČVUT na svém zasedání dne 18.2.2009 podpořil "Hradeckou výzvu" platformy "Pro vzdělanost" a přijal vlastní usnesení k "Bílé knize terciárního vzdělávání" v tomto znění:

Členové Akademického senátu ČVUT se seznámili s textem “Bílé knihy terciárního vzdělávání“. Vítají, že si MŠMT ČR uvědomuje problémy stávajícího vysokoškolského systému a chce provést zásadní změny. Shodli se však na tom, že představený návrh reformy není dobrý ani náležitě propracovaný. Navrhované změny v řízení univerzit by znamenaly značné omezení autonomie i samosprávného principu vysokých škol a podílu akademických senátů na řízení vysokých škol. Teze o potřebě omezení vlivu studentů na správu vysokých škol a posílení vnějších subjektů na směrování vzdělávacích institucí jde proti autonomii vysokých škol a z pohledu kvality vysokoškolského vzdělávání je jednoznačně škodlivá, hrubě narušuje demokratické samosprávní principy. Stejně kriticky členové AS ČVUT vnímají i návrh na financování univerzit. Domnívají se, že není řešen hlavní problém českého vysokého školství, hluboká podfinancovanost. Považují za naivní předpokládat, že problém se vyřeší pouze vybíráním školného a účastí představitelů průmyslu ve správních radách vysokých škol. Problém spatřují i v nastíněné spolupráci vysokých škol a průmyslu. Nepropracovanost návrhu se týká i záměrů spojených s tříděním vysokých škol na výzkumné, vzdělávací a profesní.

Členové AS ČVUT jsou toho názoru, že „Bílá kniha terciárního vzdělávání“ obsahuje řadu slabých míst a jako celek neposkytuje seriózní podklad pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.

KTF UK varuje vládu České republiky

AS KTF podporuje "Hradecké prohlášení" (http://provzdelanost.cz). Odmítáme dosavadní postup přípravy Bílé knihy terciárního vzdělávání a nesouhlasíme s tím, aby tento dokument byl považován za základ pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.

AS KTF vyjadřuje podporu Vedení a Akademickému senátu Univerzity Karlovy, varuje Vládu České republiky před bezprecedentním a pouze v totalitním režimu představitelném zásahu politické moci do samostatnosti vysokých škol a připomíná Vládě České republiky, že studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol jsou také občany České republiky a tudíž i voliči, kterým se Vláda České republiky zodpovídá.

AS FP TUL podporuje Hradecké prohlášení

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci na svém zasedání 11.2.2009 jednohlasně schválil usnesení, ve kterém se připojuje k Hradeckému prohlášení.

FSV UK stojí za Hradeckým prohlášením

Minulý týden (10.2.) se k Hradeckému prohlášení přidal Akademický senát Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pro hlasovali tito členové senátu: Zdeněk Sid Blaha, Martin Hájek, Petr Jüptner, Zuzana Kasáková, Malvína Krausz-Hladká, Alice Tejkalová, Jan Váška, Jakub Matějů, Tomáš Nigrin, Michal Osuský, Jan Suchan a Jiří Szántó.

Pro vzdělanost na Twitteru

Pro uživatele mikroblogovacího systému Twitter jsme připravili kanál http://www.twitter.com/provzdelanost.

Univerzita Karlova a Technická univerzita Liberec podporují Hradecké prohlášení

Akademický senát Technické univerzity Liberec se svými usneseními přidal k Hradeckému prohlášení:

"AS TUL podporuje Hradecké prohlášení. Odmítáme dosavadní postup přípravy tohoto dokumentu a nesouhlasíme s tím, aby tento dokument byl považován za základ pro přípravu věcného záměru zákona."

Svým usnesením dnes podpořil Hradecké prohlášení i Akademický senát Univerzity Karlovy.

Rektoři technických univerzit vyjadřují pochybnosti

Tisková zpráva ČVUT: Schválení Bílé knihy terciárního vzdělávání (BKTV) vládou ČR je zdrojem často velmi protichůdných názorů. Jako rektoři technických univerzit podporujeme snahu ministra školství, mládeže a tělovýchovy připravit reformu terciárního vzdělávání směřující k posílení konkurenceschopnosti českého vysokoškolského vzdělávacího systému v evropském kontextu, k větší diverzifikaci institucí terciárního vzdělávání a k zefektivnění systému řízení univerzit. K BKTV máme námitky k některým formulacím a návrhům řešení specifických otázek, zejména k nejasné struktuře a pravomocím správní rady, ke zrušení celostátních pravidel pro habilitační a profesorské jmenovací řízení, k absenci obecných pravidel pro členění univerzit a vnitřních mechanizmů jejich řízení apod. (celý text)

Další signatáři Hradeckého prohlášení

Svými usneseními se k Hradeckému prohlášení přidaly senáty Pedegogické fakulty UHK a Filozické fakulty UK.

Pro vzdělanost na Facebooku

Na komunitním serveru Facebook vznikla stránka Pro vzdělanost. Pokud server využíváte, staňte se našimi fanoušky! Děkujeme.

Pedagogické fakulty proti Bílé knize

Do sekce Stanoviska k Bílé knize přibyl odkaz na společné prohlášení pedagogických fakult z léta loňského roku: Kdo bude rozhodovat o chodu vysokých škol?

Výzva k zamyšlení nad reformou vysokých škol

Na stránkách Technické univerzity v Liberci se objevil plný text zamyšlení-petice od profesora Bouzka z Filosofické fakulty: Výzva k zamyšlení nad reformou VŠ. K výzvě je možné se připojit emailem.